Peter Gustafsson

Jag föreläser årligen för hundratals styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar och andra föreningar samt för anställda vid bostadsrättsorganisationer och fastighetsbolag. Se till att även ni får en gedigen utbildning på ett lättförståeligt och trevligt sätt. Inga förkunskaper krävs! Ta en personlig kontakt med mig för att få en offert och ni kommer upptäcka att mina arvoden är mycket förmånliga.

Föreningsstyrelsens arbete och ansvar

På utbildningen tas bl.a. följande ämnen upp

 • Styrelsens ansvar enligt lag och stadgar
 • Styrelseordförandens särskilda skyldigheter
 • Styrelseprotokollens utformning
 • Styrelsebesluts giltighet
 • Styrelseledamöternas skadeståndsansvar

Föreningsstämmans genomförande

På utbildningen tas bl.a. följande ämnen upp

 • Stämmokallelser
 • Stämmoprotokollens utformning
 • De enskilda medlemmarnas rättigheter på stämman
 • Olika beslutsmajoriteter som måste beaktas
 • Klander av stämmobeslut
 • Ansvarsfördelning mellan styrelse och stämman

Bostadsrättsjuridik 1 – övergång av bostadsrätt, prövning av medlemskap samt uppsägning av bostadsrättshavare

På utbildningen tas bl.a. följande ämnen upp

 • Kortare genomgång av samtliga sätt en bostadsrätt kan övergå på
 • Fördjupad genomgång överlåtelse genom försäljning, gåva
 • Fördjupad genomgång av vad som gäller när dödsbo överlåter
 • När skall medlemskap beviljas
 • När kan medlemskap avslås
 • Genomgång av förverkandegrunderna
 • Rättelseanmodan och uppsägning
 • Arbetsmetodik vid rättelseanmodan och uppsägning med tonvikt på att hantera ärenden effektivt och som håller vid prövning av domstol
 • Ansökan om tvångsförsäljning till kronofogden och förfarandet hos kronofogden

Bostadsrättsjuridik 2 – fördelningen av underhållsansvaret mellan förening och medlem samt skadehantering

På utbildningen tas bl.a. följande ämnen upp

 • Underhållsfrågor rörande uteplats, grönyta, balkong samt de byggnationer som emellanåt företas på dessa platser
 • Utförlig genomgång av underhållsansvarets fördelning mellan förening och medlem
 • Reglerna rörande föreningens tillträdesrätt till medlems lägenhet
 • Medlems rätt att företa förändringar i sin lägenhet mm
 • Skadehantering i enlighet med lag och stadgar

Valberedningskurs

På utbildningen tas bl.a. följande ämnen upp:

 • Valberedningens uppdrag
 • Valberedningens arbete
 • Valberedningens nomineringsarbete
 • Vem är valbar
 • Mandattider
 • Jävsproblematik

Hyresjuridik och arrenderätt

På utbildningen tas bl.a. följande ämnen upp

 • Hyrestider och uppsägningstider
 • Lägenhetens skick under hyrestiden
 • Hyresgästens rätt till andrahandsupplåtelse
 • Hyresgästens rätt att överlåta hyresrätten
 • Besittningsskydd för bostäder och lokaler
 • Uppsägning av hyreskontrakt
 • Lokalhyresgäst skadeståndsrätt
 • Lägenhetsarrende såsom parkeringsplatser

Grundläggande upphandlingsmetodik och entreprenadjuridik

På utbildningen tas bl.a. upp följande ämnen

 • Arbeten på föreningens egendom
 • Kort om upphandling av entreprenader
 • Val av entreprenadformer
 • Betydelsen av skriftliga kontrakt
 • Översiktlig genomgång av ABT 06

Samfällighetsföreningar

På utbildningen tas bl.a. upp följande ämnen.

 • Bildande av gemensamhetsanläggningar
 • Bildande av samfällighetsföreningar
 • Föreningens stadgar
 • Föreningsstyrelses kompetens
 • Föreningsstämmans kompetens
 • Omröstning på föreningsstämman
 • Klander av stämmobeslut
 • Uttaxering i föreningen

Fastighetsägaransvar

På utbildningen tas bl.a. upp följande ämnen

 • Föreningens fastighetsrättsliga ansvar
 • Ansvarsfördelning inom föreningen
 • Lagar på området
 • Plan- och bygglagen
 • Miljöbalken
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Skadeståndslagen
 • Brottsbalken